HOME

 

Integrovaná politika kvality a environmentu
"Do firmy sa musí vracať zákazník, nie výrobok"

Integrovaná politika kvality definuje základné smerovanie vedenia spoločnosti pri vytváraní, uplatňovaní a rozvíjaní systému managementu kvality zavedeného podľa normy ISO 9001:2000 a systému environmentálneho managementu zavedeného podľa normy ISO 14001:1996.

Integrovaná politika kvality je vytvorená výkonným vedením spoločnosti za účelom stanovenia základných pravidiel orientovaných na maximálnu spokojnosť zákazníka pri súčasnom rešpektovaní potrieb a spokojnosti našich zamestnancov a s ohľadom na trvalé zlepšovanie systému managementu kvality a systému environmentálneho managementu.


Najvyššie hodnoty spoločnosti spočívajú v nasledujúcich aspektoch:

Podniková kultúra
Podniková kultúra vychádza z poznania, že výrobky a služby sú nositeľmi vytvorených hodnôt spoločnosti a majú zmysel a úspech len vtedy, ak prinášajú úžitok a spokojnosť svojim odberateľom a spotrebiteľom. Tento princíp sa prejavuje navonok vo vzťahu k zákazníkom a partnerom, tak dovnútra vo vzťahu k vlastním zamestnancom.

Systém riadenia spoločnosti
Spoločnosť zavádza a neustále zdokonaľuje systém riadenia. Venuje veľkú pozornosť zlepšovaniu procesov a vnútorných väzieb, osvojuje si nové poznatky a technológie. Systém riadenia je založený na dodržovaní platných právnych i iných predpisov pri všetkých činnostiach.

Postavenie spoločnosti na trhu
Spoločnosť sústavne sleduje a hodnotí vývoj na trhu a získané poznatky využíva k vyššej spokojnosti zákazníkov.

Akosť výrobkov a služieb
Spoločnosť sústavne zlepšuje akosť vlastných výrobkov a služieb v súlade s platnou legislatívou aj vnútorne stanovenými pravidlami. Zaistení kvality je najvyšším cieľom všetkých zamestnancov spoločnosti. Kvalita v tržnom hospodárstve má rozhodujúci význam pre ďalšiu existenciu, je dominantnou zložkou, ktorá rozhoduje o perspektívach podnikania v budúcnosti.

Ochrana životného prostredia
OOchrana životného prostredia je neoddeliteľnou súčasťou firemnej kultúry a je založená na nasledujúcich princípoch: predchádzania vzniku odpadov a znečistenia, znižovania rizík, plnenia všetkých právnych predpisov a požiadaviek zainteresovaných strán, neustále zlepšovanie vzťahu k životnému prostrediu a zvyšovaniu povedomia pracovníkov o zásadách ochrany životného prostredia.

Vzťahy k zákazníkom a dodávateľom
Spoločnosť buduje trvalé partnerské vzťahy so zákazníkmi a dodávateľmi. Počúva priania, potreby a požiadavky zákazníkov i zainteresovaných strán a včas na ne reaguje. Kladie dôraz na inováciu výrobkov.

Vzťahy k zamestnancom
Spoločnosť umožňuje a zaisťuje pracovníkom sústavné vzdelávanie a odborný rast. Vedie pracovníkov k zodpovednosti za vlastnú prácu a k spoluzodpovednosti za výsledky celej spoločnosti. Vytvára pracovníkom dobré pracovní podmienky a stará sa o ich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.


Vedenie spoločnosti sa zaväzuje k vytváraniu podmienok pre naplňovanie tejto integrovanej politiky zabezpečovaním potrebných personálnych, materiálových i informačných zdrojov, vrátane organizačných predpokladov v rámci vlastnej spoločnosti, plánovaním požadovaných cieľových stavov v systémoch managementu kvality a environmentálneho managementu, kontrolou účinnosti oboch systémov a prijímaním opatrení, zabezpečujúcich neustále zlepšovanie týchto systémov.


Platí pre období: 1.1.2004 - 31.12.2005

Pavel Dvořák
Generálny riaditeľ
Ing. Vladimír Brabec
Predstaviteľ vedenia pre kvalitu a environment
DYTRON
Staré grunty 17
Bratislava 84104
Slovensko

tel. západné Slovensko a Bratislava: 00421260103718
tel. východné a stredné Slovensko: 00421260103719

e-mail: dytron@ant.sk
Created by WEB-STUDIO
webmaster@dytron.eu